منابع

تاریخمنطقهتایید شدهبهبود یافتهمرگHospitalIVAمنبع
2023-03-23Västmanland1900منبع
2023-03-23Stockholm22006منبع
2023-03-23Västra Götaland15508منبع
2023-03-23Västernorrland2100منبع
2023-03-23Värmland4100منبع
2023-03-23Västerbotten1800منبع
2023-03-23Uppsala3601منبع
2023-03-23Kronoberg1700منبع
2023-03-23Jönköping5906منبع
2023-03-23Kalmar3300منبع
2023-03-23Jämtland1100منبع
2023-03-23Halland4901منبع
2023-03-23Skåne11506منبع
2023-03-23Blekinge500منبع
2023-03-23Örebro2800منبع
2023-03-23Gävleborg1602منبع
2023-03-23Gotland401منبع
2023-03-23Dalarna2201منبع
2023-03-23Norrbotten2202منبع
2023-03-23Sörmland2103منبع
2023-03-23Östergötland4901منبع
2023-03-16Örebro1901منبع
2023-03-16Västra Götaland16307منبع
2023-03-16Västerbotten2200منبع
2023-03-16Uppsala3802منبع
2023-03-16Värmland3101منبع
2023-03-16Västmanland3201منبع
2023-03-16Skåne10406منبع
2023-03-16Sörmland1600منبع
2023-03-16Östergötland5901منبع
2023-03-16Stockholm16506منبع
2023-03-16Västernorrland2000منبع
2023-03-16Norrbotten2600منبع
2023-03-16Gävleborg1700منبع
2023-03-16Kronoberg1300منبع
2023-03-16Kalmar1701منبع
2023-03-16Gotland600منبع
2023-03-16Halland4602منبع
2023-03-16Blekinge500منبع
2023-03-16Jönköping5707منبع
2023-03-16Jämtland1000منبع
2023-03-16Dalarna2601منبع
2023-03-09Uppsala4701منبع
2023-03-09Skåne10704منبع
2023-03-09Västmanland1403منبع
2023-03-09Västra Götaland111011منبع
2023-03-09Västerbotten3300منبع
2023-03-09Sörmland1100منبع
2023-03-09Stockholm16109منبع
2023-03-09Värmland2701منبع