منابع

تاریخمنطقهتایید شدهبهبود یافتهمرگHospitalIVAمنبع
2023-01-19Östergötland95010منبع
2023-01-19Värmland12406منبع
2023-01-19Skåne273063منبع
2023-01-19Gotland400منبع
2023-01-19Jönköping102013منبع
2023-01-19Gävleborg3905منبع
2023-01-19Stockholm527072منبع
2023-01-19Blekinge4401منبع
2023-01-19Dalarna125021منبع
2023-01-12Västmanland116029منبع
2023-01-12Västra Götaland559074منبع
2023-01-12Stockholm698061منبع
2023-01-12Sörmland180018منبع
2023-01-12Jämtland5200منبع
2023-01-12Dalarna259011منبع
2023-01-12Värmland208018منبع
2023-01-12Skåne533070منبع
2023-01-12Halland304021منبع
2023-01-12Gävleborg61012منبع
2023-01-12Norrbotten6008منبع
2023-01-12Jönköping159035منبع
2023-01-12Örebro245016منبع
2023-01-12Kronoberg13301منبع
2023-01-12Gotland2304منبع
2023-01-12Västernorrland182026منبع
2023-01-12Östergötland150038منبع
2023-01-12Uppsala196026منبع
2023-01-12Västerbotten102010منبع
2023-01-12Kalmar175023منبع
2023-01-12Blekinge8902منبع
2023-01-05Västerbotten163013منبع
2023-01-05Västmanland28209منبع
2023-01-05Stockholm1046076منبع
2023-01-05Skåne1350035منبع
2023-01-05Uppsala31700منبع
2023-01-05Västra Götaland1128064منبع
2023-01-05Västernorrland21607منبع
2023-01-05Sörmland365015منبع
2023-01-05Värmland39903منبع
2023-01-05Östergötland24900منبع
2023-01-05Halland488015منبع
2023-01-05Jönköping28803منبع
2023-01-05Kronoberg230011منبع
2023-01-05Jämtland12000منبع
2023-01-05Kalmar33300منبع
2023-01-05Örebro523015منبع
2023-01-05Gävleborg137012منبع
2023-01-05Blekinge19103منبع
2023-01-05Dalarna552020منبع
2023-01-05Norrbotten6706منبع