منابع

تاریخمنطقهتایید شدهبهبود یافتهمرگHospitalIVAمنبع
2023-01-05Kalmar33300منبع
2022-12-29Värmland497018منبع
2022-12-29Västra Götaland1383041منبع
2022-12-29Uppsala41004منبع
2022-12-29Västerbotten14900منبع
2022-12-29Sörmland43500منبع
2022-12-29Stockholm1535037منبع
2022-12-29Östergötland26308منبع
2022-12-29Västernorrland20701منبع
2022-12-29Skåne1327033منبع
2022-12-29Västmanland34100منبع
2022-12-29Jämtland10703منبع
2022-12-29Jönköping33003منبع
2022-12-29Dalarna50207منبع
2022-12-29Kronoberg25100منبع
2022-12-29Örebro673011منبع
2022-12-29Blekinge15204منبع
2022-12-29Norrbotten7204منبع
2022-12-29Gävleborg13707منبع
2022-12-29Gotland7900منبع
2022-12-29Kalmar32207منبع
2022-12-29Halland514012منبع
2022-12-22Örebro88905منبع
2022-12-22Halland652011منبع
2022-12-22Uppsala609014منبع
2022-12-22Jämtland14700منبع
2022-12-22Skåne2033028منبع
2022-12-22Västernorrland297013منبع
2022-12-22Jönköping43300منبع
2022-12-22Sörmland630010منبع
2022-12-22Kronoberg42104منبع
2022-12-22Norrbotten14509منبع
2022-12-22Västmanland390011منبع
2022-12-22Värmland567010منبع
2022-12-22Kalmar38604منبع
2022-12-22Östergötland432011منبع
2022-12-22Stockholm1788052منبع
2022-12-22Västra Götaland2170062منبع
2022-12-22Västerbotten25709منبع
2022-12-22Gävleborg17001منبع
2022-12-22Gotland10600منبع
2022-12-22Blekinge30700منبع
2022-12-22Dalarna64509منبع
2022-12-15Norrbotten14408منبع
2022-12-15Västmanland37400منبع
2022-12-15Skåne1361017منبع
2022-12-15Värmland54704منبع
2022-12-15Stockholm1675037منبع
2022-12-15Kronoberg34002منبع
2022-12-15Kalmar34502منبع