منابع

تاریخمنطقهتایید شدهبهبود یافتهمرگHospitalIVAمنبع
2020-02-07Värmland000منبع
2020-02-07Dalarna000منبع
2020-02-07Västmanland000منبع
2020-02-07Blekinge000منبع
2020-02-07Skåne000منبع
2020-02-07Halland000منبع
2020-02-07Örebro000منبع
2020-02-07Jönköping000منبع
2020-02-07Sörmland000منبع
2020-02-07Stockholm000منبع
2020-02-07Västra Götaland000منبع
2020-02-07Uppsala000منبع
2020-02-07Sörmland000منبع
2020-02-07Östergötland000منبع
2020-02-06Jämtland000منبع
2020-02-06Norrbotten000منبع
2020-02-06Västernorrland000منبع
2020-02-06Gävleborg000منبع
2020-02-06Västerbotten000منبع
2020-02-06Östergötland000منبع
2020-02-06Gotland000منبع
2020-02-06Uppsala000منبع
2020-02-06Kronoberg000منبع
2020-02-06Kalmar000منبع
2020-02-06Värmland000منبع
2020-02-06Örebro000منبع
2020-02-06Västmanland000منبع
2020-02-06Dalarna000منبع
2020-02-06Halland000منبع
2020-02-06Blekinge000منبع
2020-02-06Skåne000منبع
2020-02-06Jönköping000منبع
2020-02-06Sörmland000منبع
2020-02-06Stockholm000منبع
2020-02-06Västra Götaland000منبع
2020-02-06Uppsala000منبع
2020-02-06Sörmland000منبع
2020-02-06Östergötland000منبع
2020-02-05Jämtland000منبع
2020-02-05Västerbotten000منبع
2020-02-05Västernorrland000منبع
2020-02-05Norrbotten000منبع
2020-02-05Gävleborg000منبع
2020-02-05Östergötland000منبع
2020-02-05Kalmar000منبع
2020-02-05Uppsala000منبع
2020-02-05Gotland000منبع
2020-02-05Kronoberg000منبع
2020-02-05Värmland000منبع
2020-02-05Skåne000منبع