منابع

تاریخمنطقهتایید شدهبهبود یافتهمرگHospitalIVAمنبع
2020-02-05Västmanland000منبع
2020-02-05Örebro000منبع
2020-02-05Blekinge000منبع
2020-02-05Dalarna000منبع
2020-02-05Halland000منبع
2020-02-05Jönköping000منبع
2020-02-05Sörmland000منبع
2020-02-05Stockholm000منبع
2020-02-05Västra Götaland000منبع
2020-02-05Uppsala000منبع
2020-02-05Sörmland000منبع
2020-02-05Östergötland000منبع
2020-02-04Jämtland000منبع
2020-02-04Västerbotten000منبع
2020-02-04Västernorrland000منبع
2020-02-04Norrbotten000منبع
2020-02-04Gävleborg000منبع
2020-02-04Värmland000منبع
2020-02-04Halland000منبع
2020-02-04Blekinge000منبع
2020-02-04Örebro000منبع
2020-02-04Skåne000منبع
2020-02-04Västmanland000منبع
2020-02-04Dalarna000منبع
2020-02-04Östergötland000منبع
2020-02-04Kronoberg000منبع
2020-02-04Gotland000منبع
2020-02-04Kalmar000منبع
2020-02-04Uppsala000منبع
2020-02-04Jönköping100منبع
2020-02-04Sörmland000منبع
2020-02-04Stockholm000منبع
2020-02-04Västra Götaland000منبع
2020-02-04Uppsala000منبع
2020-02-04Sörmland000منبع
2020-02-04Östergötland000منبع