منابع

تاریخمنطقهتایید شدهبهبود یافتهمرگHospitalIVAمنبع
2022-12-01Jönköping19603منبع
2022-12-01Östergötland20904منبع
2022-12-01Gotland3501منبع
2022-12-01Gävleborg8403منبع
2022-12-01Kalmar19100منبع
2022-12-01Sörmland36101منبع
2022-11-24Västra Götaland474015منبع
2022-11-24Norrbotten10508منبع
2022-11-24Västmanland12203منبع
2022-11-24Västernorrland19408منبع
2022-11-24Östergötland14100منبع
2022-11-24Jönköping12102منبع
2022-11-24Sörmland20105منبع
2022-11-24Kronoberg8802منبع
2022-11-24Stockholm610022منبع
2022-11-24Uppsala26303منبع
2022-11-24Skåne350010منبع
2022-11-24Örebro22803منبع
2022-11-24Västerbotten17408منبع
2022-11-24Kalmar12205منبع
2022-11-24Värmland20501منبع
2022-11-24Jämtland4901منبع
2022-11-24Halland10206منبع
2022-11-24Dalarna22602منبع
2022-11-24Blekinge5400منبع
2022-11-24Gotland1601منبع
2022-11-24Gävleborg5101منبع
2022-11-17Värmland11701منبع
2022-11-17Västra Götaland494010منبع
2022-11-17Västernorrland23602منبع
2022-11-17Västmanland11602منبع
2022-11-17Västerbotten18501منبع
2022-11-17Skåne330012منبع
2022-11-17Kronoberg10302منبع
2022-11-17Norrbotten11405منبع
2022-11-17Jämtland3500منبع
2022-11-17Östergötland15903منبع
2022-11-17Stockholm84306منبع
2022-11-17Gotland1500منبع
2022-11-17Kalmar10703منبع
2022-11-17Halland16803منبع
2022-11-17Örebro22703منبع
2022-11-17Sörmland15907منبع
2022-11-17Uppsala24001منبع
2022-11-17Jönköping14303منبع
2022-11-17Dalarna22303منبع
2022-11-17Blekinge4802منبع
2022-11-17Gävleborg4002منبع
2022-11-10Västra Götaland401011منبع
2022-11-10Västernorrland14609منبع