منابع

تاریخمنطقهتایید شدهبهبود یافتهمرگHospitalIVAمنبع
2022-12-15Värmland54704منبع
2022-12-15Kronoberg34002منبع
2022-12-15Norrbotten14408منبع
2022-12-15Västerbotten24305منبع
2022-12-15Västra Götaland171301منبع
2022-12-15Örebro71307منبع
2022-12-15Sörmland53008منبع
2022-12-15Gävleborg15605منبع
2022-12-15Jämtland13601منبع
2022-12-15Dalarna61803منبع
2022-12-15Gotland6001منبع
2022-12-15Blekinge20507منبع
2022-12-15Jönköping33202منبع
2022-12-15Halland55203منبع
2022-12-08Västra Götaland998015منبع
2022-12-08Jämtland10403منبع
2022-12-08Norrbotten10503منبع
2022-12-08Stockholm1211021منبع
2022-12-08Skåne96809منبع
2022-12-08Östergötland35900منبع
2022-12-08Västernorrland30205منبع
2022-12-08Jönköping22202منبع
2022-12-08Västmanland25603منبع
2022-12-08Sörmland48508منبع
2022-12-08Kronoberg22702منبع
2022-12-08Värmland39104منبع
2022-12-08Västerbotten28705منبع
2022-12-08Örebro59204منبع
2022-12-08Uppsala42004منبع
2022-12-08Kalmar27706منبع
2022-12-08Dalarna40506منبع
2022-12-08Halland32800منبع
2022-12-08Blekinge18600منبع
2022-12-08Gävleborg12407منبع
2022-12-08Gotland3100منبع
2022-12-01Värmland18802منبع
2022-12-01Västernorrland15906منبع
2022-12-01Västmanland16203منبع
2022-12-01Västra Götaland603017منبع
2022-12-01Uppsala31706منبع
2022-12-01Västerbotten23003منبع
2022-12-01Gävleborg8403منبع
2022-12-01Blekinge7603منبع
2022-12-01Jämtland5700منبع
2022-12-01Östergötland20904منبع
2022-12-01Kalmar19100منبع
2022-12-01Halland21602منبع
2022-12-01Norrbotten9205منبع
2022-12-01Gotland3501منبع
2022-12-01Jönköping19603منبع