1. 346 686

    تایید شده

  2. 18 642 503

    Vaccinated

  3. 5 729

    مرگ

براساس تاریخ

تاریخ تایید شده امروز تأیید شد مرگ مرگ امروز
2024-05-22346686057290
2024-05-21346686057290
2024-05-20346686057290
2024-05-19346686057290
2024-05-18346686057290
2024-05-17346686057290
2024-05-16346686057290
2024-05-15346686057290
2024-05-14346686057290
2024-05-13346686057290
2024-05-12346686057290
2024-05-11346686057290
2024-05-10346686057290
2024-05-09346686057290
2024-05-08346686057290
2024-05-07346686057290
2024-05-06346686057290
2024-05-05346686057290
2024-05-04346686057290
2024-05-03346686057290
2024-05-02346686057290
2024-05-01346686057290
2024-04-30346686057290
2024-04-29346686057290
2024-04-28346686057290
2024-04-27346686057290
2024-04-26346686057290
2024-04-25346686057290
2024-04-24346686057290
2024-04-23346686057290
2024-04-22346686057290
2024-04-21346686057290
2024-04-20346686057290
2024-04-19346686057290
2024-04-18346686057290
2024-04-17346686057290
2024-04-16346686057290
2024-04-15346686057290
2024-04-14346686057290
2024-04-13346686057290
2024-04-12346686057290
2024-04-11346686057290
2024-04-10346686057290
2024-04-09346686057290
2024-04-08346686057290
2024-04-07346686057290
2024-04-06346686057290
2024-04-05346686057290
2024-04-04346686057290
2024-04-03346686057290
2024-04-02346686057290
2024-04-01346686057290
2024-03-31346686057290
2024-03-30346686057290
2024-03-29346686057290
2024-03-28346686057290
2024-03-27346686057290
2024-03-26346686057290
2024-03-25346686057290
2024-03-24346686057290
2024-03-23346686057290
2024-03-22346686057290
2024-03-21346686057290
2024-03-20346686057290
2024-03-19346686057290
2024-03-18346686057290
2024-03-17346686057290
2024-03-16346686057290
2024-03-15346686057290
2024-03-14346686057290
2024-03-13346686057290
2024-03-12346686057290
2024-03-11346686057290
2024-03-10346686057290
2024-03-09346686057290
2024-03-08346686057290
2024-03-07346686057290
2024-03-06346686057290
2024-03-05346686057290
2024-03-04346686057290
2024-03-03346686057290
2024-03-02346686057290
2024-03-01346686057290
2024-02-29346686057290
2024-02-28346686057290
2024-02-27346686057290
2024-02-26346686057290
2024-02-25346686057290
2024-02-24346686057290
2024-02-23346686057290
2024-02-22346686057290
2024-02-21346686057290
2024-02-20346686057290
2024-02-19346686057290
2024-02-18346686057290
2024-02-17346686057290
2024-02-16346686057290
2024-02-15346686057290
2024-02-14346686057290
2024-02-13346686057290
2024-02-12346686057290
2024-02-11346686057290
2024-02-10346686057290
2024-02-09346686057290
2024-02-08346686057290
2024-02-07346686057290
2024-02-06346686057290
2024-02-05346686057290
2024-02-04346686057290
2024-02-03346686057290
2024-02-02346686057290
2024-02-01346686057290
2024-01-31346686057290
2024-01-30346686057290
2024-01-29346686057290
2024-01-28346686057290
2024-01-27346686057290
2024-01-26346686057290
2024-01-25346686057290
2024-01-24346686057290
2024-01-23346686057290
2024-01-22346686057290
2024-01-21346686057290
2024-01-20346686057290
2024-01-19346686057290
2024-01-18346686057290
2024-01-17346686057290
2024-01-16346686057290
2024-01-15346686057290
2024-01-14346686057290
2024-01-13346686057290
2024-01-12346686057290
2024-01-11346686057290
2024-01-10346686057290
2024-01-09346686057290
2024-01-08346686057290
2024-01-07346686057290
2024-01-06346686057290
2024-01-05346686057290
2024-01-04346686057290
2024-01-03346686057290
2024-01-02346686057290
2024-01-01346686057290
2023-12-31346686057290
2023-12-30346686057290
2023-12-29346686057290
2023-12-28346686057290
2023-12-27346686057290
2023-12-26346686057290
2023-12-25346686057290
2023-12-24346686057290
2023-12-23346686057290
2023-12-22346686057290
2023-12-21346686057290
2023-12-20346686057290
2023-12-19346686057290
2023-12-18346686057290
2023-12-17346686057290
2023-12-16346686057290
2023-12-15346686057290
2023-12-14346686057290
2023-12-13346686057290
2023-12-12346686057290
2023-12-11346686057290
2023-12-10346686057290
2023-12-09346686057290
2023-12-08346686057290
2023-12-07346686057290
2023-12-06346686057290
2023-12-05346686057290
2023-12-04346686057290
2023-12-03346686057290
2023-12-02346686057290
2023-12-01346686057290
2023-11-30346686057290
2023-11-29346686057290
2023-11-28346686057290
2023-11-27346686057290
2023-11-26346686057290
2023-11-25346686057290
2023-11-24346686057290
2023-11-23346686057290
2023-11-22346686057290
2023-11-21346686057290
2023-11-20346686057290
2023-11-19346686057290
2023-11-18346686057290
2023-11-17346686057290
2023-11-16346686057290
2023-11-15346686057290
2023-11-14346686057290
2023-11-13346686057290
2023-11-12346686057290
2023-11-11346686057290
2023-11-10346686057290
2023-11-09346686057290
2023-11-08346686057290
2023-11-07346686057290
2023-11-06346686057290
2023-11-05346686057290
2023-11-04346686057290
2023-11-03346686057290
2023-11-02346686057290
2023-11-01346686057290
2023-10-31346686057290
2023-10-30346686057290
2023-10-29346686057290
2023-10-28346686057290
2023-10-27346686057290
2023-10-26346686057290
2023-10-25346686057290
2023-10-24346686057290
2023-10-23346686057290
2023-10-22346686057290
2023-10-21346686057290
2023-10-20346686057290
2023-10-19346686057290
2023-10-18346686057290
2023-10-17346686057290
2023-10-16346686057290
2023-10-15346686057290
2023-10-14346686057290
2023-10-13346686057290
2023-10-12346686057290
2023-10-11346686057290
2023-10-10346686057290
2023-10-09346686057290
2023-10-08346686057290
2023-10-07346686057290
2023-10-06346686057290
2023-10-05346686057290
2023-10-04346686057290
2023-10-03346686057290
2023-10-02346686057290
2023-10-01346686057290
2023-09-30346686057290
2023-09-29346686057290
2023-09-28346686057290
2023-09-27346686057290
2023-09-26346686057290
2023-09-25346686057290
2023-09-24346686057290
2023-09-23346686057290
2023-09-22346686057290
2023-09-21346686057290
2023-09-20346686057290
2023-09-19346686057290
2023-09-18346686057290
2023-09-17346686057290
2023-09-16346686057290
2023-09-15346686057290
2023-09-14346686057290
2023-09-13346686057290
2023-09-12346686057290
2023-09-11346686057290
2023-09-10346686057290
2023-09-09346686057290
2023-09-08346686057290
2023-09-07346686057290
2023-09-06346686057290
2023-09-05346686057290
2023-09-04346686057290
2023-09-03346686057290
2023-09-02346686057290
2023-09-01346686057290
2023-08-31346686057290
2023-08-30346686057290
2023-08-29346686057290
2023-08-28346686057290
2023-08-27346686057290
2023-08-26346686057290
2023-08-25346686057290
2023-08-24346686057290
2023-08-23346686057290
2023-08-22346686057290
2023-08-21346686057290
2023-08-20346686057290
2023-08-19346686057290
2023-08-18346686057290
2023-08-17346686057290
2023-08-16346686057290
2023-08-15346686057290
2023-08-14346686057290
2023-08-13346686057290
2023-08-12346686057290
2023-08-11346686057290
2023-08-10346686057290
2023-08-09346686057290
2023-08-08346686057290
2023-08-07346686057290
2023-08-06346686057290
2023-08-05346686057290
2023-08-04346686057290
2023-08-03346686057290
2023-08-02346686057290
2023-08-01346686057290
2023-07-31346686057290
2023-07-30346686057290
2023-07-29346686057290
2023-07-28346686057290
2023-07-27346686057290
2023-07-26346686057290
2023-07-25346686057290
2023-07-24346686057290
2023-07-23346686057290
2023-07-22346686057290
2023-07-21346686057290
2023-07-20346686057290
2023-07-19346686057290
2023-07-18346686057290
2023-07-17346686057290
2023-07-16346686057290
2023-07-15346686057290
2023-07-14346686057290
2023-07-13346686057290
2023-07-12346686057290
2023-07-11346686057290
2023-07-10346686057290
2023-07-09346686057290
2023-07-08346686057290
2023-07-07346686057290
2023-07-06346686057290
2023-07-05346686057290
2023-07-04346686057290
2023-07-03346686057290
2023-07-02346686057290
2023-07-01346686057290
2023-06-30346686057290
2023-06-29346686057290
2023-06-28346686057290
2023-06-27346686057290
2023-06-26346686057290
2023-06-25346686057290
2023-06-24346686057290
2023-06-23346686057290
2023-06-22346686057290
2023-06-21346686057290
2023-06-20346686057290
2023-06-19346686057290
2023-06-18346686057290
2023-06-17346686057290
2023-06-16346686057290
2023-06-15346686057290
2023-06-14346686057290
2023-06-13346686057290
2023-06-12346686057290
2023-06-11346686057290
2023-06-10346686057290
2023-06-09346686057290
2023-06-08346686057290
2023-06-07346686057290
2023-06-06346686057290
2023-06-05346686057290
2023-06-04346686057290
2023-06-03346686057290
2023-06-02346686057290
2023-06-01346686057290
2023-05-31346686057290
2023-05-30346686057290
2023-05-29346686057290
2023-05-28346686057290
2023-05-27346686057290
2023-05-26346686057290
2023-05-25346686057290
2023-05-24346686057290
2023-05-23346686057290
2023-05-22346686057290
2023-05-21346686057290
2023-05-20346686057290
2023-05-19346686057290
2023-05-18346686057290
2023-05-17346686057290
2023-05-16346686057290
2023-05-15346686057290
2023-05-14346686057290
2023-05-13346686057290
2023-05-12346686057290
2023-05-11346686057290
2023-05-10346686057290
2023-05-09346686057290
2023-05-08346686057290
2023-05-07346686057290
2023-05-06346686057290
2023-05-05346686057290
2023-05-04346686057290
2023-05-03346686057290
2023-05-02346686057290
2023-05-01346686057290
2023-04-30346686057290
2023-04-29346686057290
2023-04-28346686057290
2023-04-27346686057290
2023-04-26346686057290
2023-04-25346686057290
2023-04-24346686057290
2023-04-23346686057290
2023-04-22346686057290
2023-04-21346686057290
2023-04-20346686057290
2023-04-19346686057290
2023-04-18346686057290
2023-04-17346686057290
2023-04-16346686057290
2023-04-15346686057290
2023-04-14346686057290
2023-04-13346686057290
2023-04-12346686057290
2023-04-11346686057290
2023-04-10346686057290
2023-04-09346686057290
2023-04-08346686057290
2023-04-07346686057290
2023-04-06346686057290
2023-04-05346686057290
2023-04-04346686057290
2023-04-03346686057290
2023-04-02346686057290
2023-04-01346686057290
2023-03-31346686057290
2023-03-30346686057290
2023-03-29346686057290
2023-03-28346686057290
2023-03-27346686057290
2023-03-26346686057290
2023-03-25346686057290
2023-03-24346686057290
2023-03-23346686057290
2023-03-22346686057290
2023-03-21346686057290
2023-03-20346686057290
2023-03-19346686057290
2023-03-18346686057290
2023-03-17346686057290
2023-03-16346686057290
2023-03-15346686057290
2023-03-14346686057290
2023-03-13346686057290
2023-03-12346686057290
2023-03-11346686057290
2023-03-10346686057290
2023-03-09346686057290
2023-03-08346686557290
2023-03-073466811357290
2023-03-06346668057290
2023-03-05346668057290
2023-03-04346668057290
2023-03-03346668057290
2023-03-02346668057290
2023-03-01346668757290
2023-02-28346661057290
2023-02-273466611257290
2023-02-26346649057290
2023-02-25346649057290
2023-02-24346649057290
2023-02-23346649057290
2023-02-223466492657290
2023-02-21346623057290
2023-02-20346623057290
2023-02-19346623057290
2023-02-18346623057290
2023-02-17346623057290
2023-02-16346623057290
2023-02-153466232557290
2023-02-14346598057290
2023-02-133465983257290
2023-02-12346566057290
2023-02-11346566057290
2023-02-10346566057290
2023-02-09346566057290
2023-02-08346566057290
2023-02-07346566057290
2023-02-06346566057290
2023-02-05346566057290
2023-02-04346566057290
2023-02-03346566057290
2023-02-02346566057290
2023-02-01346566757290
2023-01-31346559057290
2023-01-30346559057290
2023-01-29346559057290
2023-01-28346559057290
2023-01-27346559057290
2023-01-26346559557290
2023-01-253465541357290
2023-01-24346541657290
2023-01-23346535157290
2023-01-22346534357290
2023-01-213465311157290
2023-01-203465201157290
2023-01-193465091357290
2023-01-183464962057290
2023-01-173464762257290
2023-01-16346454257290
2023-01-15346452357290
2023-01-143464492857290
2023-01-13346421957290
2023-01-123464122457290
2023-01-113463882257290
2023-01-10346366957290
2023-01-09346357957290
2023-01-08346348157290
2023-01-073463471857290
2023-01-063463291857290
2023-01-053463114757290
2023-01-04346264357290
2023-01-03346261157290
2023-01-02346260457290
2023-01-01346256857290
2022-12-31346248657290
2022-12-303462421157290
2022-12-29346231357290
2022-12-28346228257290
2022-12-27346226257290
2022-12-26346224557290
2022-12-25346219057290
2022-12-243462191957290
2022-12-23346200757290
2022-12-223461932657290
2022-12-213461675057290
2022-12-203461172157290
2022-12-193460961157290
2022-12-183460851657294
2022-12-173460692657250
2022-12-163460434657250
2022-12-153459973957250
2022-12-143459585457250
2022-12-133459043557250
2022-12-123458691357250
2022-12-113458561457250
2022-12-10345842057250
2022-12-093458421057250
2022-12-083458325757250
2022-12-073457754957250
2022-12-063457264457250
2022-12-05345682957250
2022-12-043456733857250
2022-12-033456358257250
2022-12-0234555310857250
2022-12-013454456057250
2022-11-303453856357250
2022-11-293453225857250
2022-11-283452641957250
2022-11-273452453657250
2022-11-263452099957250
2022-11-253451104257250
2022-11-243450688457250
2022-11-2334498411957250
2022-11-223448657357250
2022-11-213447921357250
2022-11-203447795557250
2022-11-193447248757250
2022-11-1834463710457250
2022-11-173445339457250
2022-11-163444399057254
2022-11-1534434916957210
2022-11-14344180057210
2022-11-133441806057212
2022-11-1234412016257190
2022-11-113439589557190
2022-11-1034386312757190
2022-11-0934373619957190
2022-11-08343537057190
2022-11-073435373257190
2022-11-063435058557190
2022-11-0534342011957190
2022-11-0434330120257190
2022-11-03343099057190
2022-11-023430999757190
2022-11-0134300210657190
2022-10-313428963457190
2022-10-303428623557190
2022-10-293428274257190
2022-10-283427856657190
2022-10-273427196257190
2022-10-2634265715957190
2022-10-25342498057190
2022-10-24342498057190
2022-10-233424982157190
2022-10-22342477057190
2022-10-213424772557190
2022-10-203424522557190
2022-10-193424273157190
2022-10-183423964857190
2022-10-173423482157190
2022-10-16342327757190
2022-10-15342320357190
2022-10-143423173057190
2022-10-133422871057190
2022-10-123422771057190
2022-10-113422671257190
2022-10-10342255757190
2022-10-093422481557190
2022-10-08342233057190
2022-10-073422331057190
2022-10-063422231157190
2022-10-05342212857190
2022-10-04342204657190
2022-10-03342198457190
2022-10-02342194657190
2022-10-01342188557190
2022-09-303421831457190
2022-09-29342169057190
2022-09-283421691657193
2022-09-273421531457160
2022-09-26342139057160
2022-09-25342139157160
2022-09-243421381057160
2022-09-23342128057160
2022-09-22342128857160
2022-09-21342120657160
2022-09-203421141857160
2022-09-19342096657160
2022-09-18342090957160
2022-09-17342081857160
2022-09-16342073957160
2022-09-15342064757160
2022-09-14342057157160
2022-09-13342056657161
2022-09-12342050657150
2022-09-11342044557150
2022-09-103420391057150
2022-09-09342029957150
2022-09-083420201257150
2022-09-073420081657150
2022-09-06341992657150
2022-09-05341986257150
2022-09-04341984157150
2022-09-033419832057150
2022-09-02341963457150
2022-09-013419592757150
2022-08-313419321357150
2022-08-30341919557150
2022-08-29341914457150
2022-08-28341910857151
2022-08-273419024857140
2022-08-263418541257140
2022-08-25341842557140
2022-08-243418372757140
2022-08-23341810857140
2022-08-22341802657140
2022-08-21341796557140
2022-08-203417912057140
2022-08-193417711357140
2022-08-183417582457140
2022-08-173417341957140
2022-08-16341715557140
2022-08-153417101157140
2022-08-143416991257140
2022-08-133416871757140
2022-08-12341670957140
2022-08-113416611857140
2022-08-103416431057141
2022-08-093416331057130
2022-08-083416232157130
2022-08-073416022057130
2022-08-063415822557130
2022-08-053415574057130
2022-08-043415173457130
2022-08-033414834557130
2022-08-023414385057130
2022-08-013413881757130
2022-07-313413712357130
2022-07-303413484957130
2022-07-293412995057130
2022-07-283412494457130
2022-07-273412056757130
2022-07-263411385057132
2022-07-253410884257110
2022-07-243410465557110
2022-07-233409918157110
2022-07-223409107657110
2022-07-213408348057110
2022-07-2034075410157112
2022-07-1934065310657090
2022-07-183405475857090
2022-07-173404895057090
2022-07-1634043911257090
2022-07-1534032713357090
2022-07-1434019415357090
2022-07-1334004123957090
2022-07-1233980212457090
2022-07-113396786857091
2022-07-103396108857084
2022-07-0933952220457043
2022-07-0833931822857010
2022-07-0733909024957011
2022-07-0633884129257002
2022-07-0533854924956981
2022-07-0433830030256971
2022-07-03337998056960
2022-07-0233799829756962
2022-07-0133770125856941
2022-06-3033744340456930
2022-06-2933703939256930
2022-06-2833664743956930
2022-06-2733620823256930
2022-06-2633597626156931
2022-06-2533571542756920
2022-06-2433528850256920
2022-06-2333478655956920
2022-06-2233422745456920
2022-06-2133377341956920
2022-06-2033335425256920
2022-06-1933310224656920
2022-06-1833285639856920
2022-06-1733245839056920
2022-06-1633206842756920
2022-06-1533164146756920
2022-06-1433117428056920
2022-06-1333089421356920
2022-06-1233068119556920
2022-06-1133048628856920
2022-06-1033019823256920
2022-06-0932996620256920
2022-06-0832976421856920
2022-06-0732954616356920
2022-06-063293838056920
2022-06-0532930311256920
2022-06-0432919112256920
2022-06-0332906915056920
2022-06-0232891910056920
2022-06-013288199456920
2022-05-3132872511756920
2022-05-303286089156920
2022-05-293285178256920
2022-05-2832843512856920
2022-05-273283078956920
2022-05-263282186356920
2022-05-253281555756920
2022-05-243280987556920
2022-05-233280233256920
2022-05-223279912056922
2022-05-213279714756900
2022-05-203279244656900
2022-05-193278783256900
2022-05-183278462656900
2022-05-173278202556900
2022-05-163277952056900
2022-05-153277751556900
2022-05-143277603656900
2022-05-133277242356900
2022-05-123277011356900
2022-05-113276881856900
2022-05-103276702156900
2022-05-093276491956900
2022-05-083276301356900
2022-05-073276172256900
2022-05-063275952856900
2022-05-053275671256900
2022-05-043275551056900
2022-05-03327545456900
2022-05-02327541656900
2022-05-013275351356900
2022-04-303275221356900
2022-04-293275091556900
2022-04-283274942156900
2022-04-27327473156900
2022-04-26327472556900
2022-04-25327467956900
2022-04-243274581356900
2022-04-23327445856900
2022-04-223274374256900
2022-04-21327395056900
2022-04-203273951656900
2022-04-193273791256900
2022-04-18327367456900
2022-04-17327363556900
2022-04-16327358456900
2022-04-153273541056900
2022-04-14327344756900
2022-04-13327337556900
2022-04-123273322656901
2022-04-113273061656890
2022-04-103272901056890
2022-04-09327280756890
2022-04-08327273056890
2022-04-07327273956890
2022-04-063272643656890
2022-04-053272281156890
2022-04-043272171456890
2022-04-03327203456890
2022-04-023271991456890
2022-04-013271851356890
2022-03-313271722156890
2022-03-30327151756890
2022-03-293271441256891
2022-03-28327132956880
2022-03-27327123956880
2022-03-263271141556880
2022-03-253270991756880
2022-03-243270821456880
2022-03-233270681356880
2022-03-223270551756880
2022-03-21327038856880
2022-03-20327030956880
2022-03-193270211756880
2022-03-183270041856880
2022-03-173269861856880
2022-03-163269681556880
2022-03-15326953956881
2022-03-143269441256871
2022-03-133269321256861
2022-03-123269201156850
2022-03-113269092056850
2022-03-103268891156853
2022-03-093268781456820
2022-03-083268642156820
2022-03-073268431956820
2022-03-06326824456821
2022-03-053268201456810
2022-03-043268063256810
2022-03-033267742356810
2022-03-023267512456811
2022-03-013267273256800
2022-02-283266951656800
2022-02-273266792456800
2022-02-263266553756801
2022-02-253266184756790
2022-02-243265714156790
2022-02-233265304556790
2022-02-223264853456790
2022-02-21326451656793
2022-02-203264452756760
2022-02-193264182956762
2022-02-183263892656740
2022-02-173263636956740
2022-02-163262942856741
2022-02-153262662056730
2022-02-143262462456731
2022-02-133262223756722
2022-02-123261854856703
2022-02-113261375456670
2022-02-103260836056674
2022-02-093260236056631
2022-02-083259636356620
2022-02-073259005556620
2022-02-0632584553566214
2022-02-0532579212156483
2022-02-0432567115856450
2022-02-0332551393564511
2022-02-0232542011956346
2022-02-0132530117156284
2022-01-313251304656243
2022-01-3032508410156212
2022-01-2932498312356190
2022-01-28324860193561911
2022-01-2732466715256082
2022-01-2632451518256063
2022-01-2532433318556034
2022-01-2432414817055994
2022-01-2332397891559523
2022-01-2232388730055723
2022-01-2132358745955698
2022-01-2032312836855610
2022-01-19322760762556116
2022-01-1832199839255455
2022-01-17321606223554011
2022-01-1632138331055290
2022-01-1532107362455296
2022-01-143204491035552310
2022-01-13319414117555133
2022-01-1231823981355107
2022-01-11317426110555038
2022-01-10316321103454958
2022-01-09315287741548721
2022-01-08314546166754660
2022-01-073128792444546614
2022-01-06310435233654527
2022-01-05308099221654453
2022-01-04305883240254427
2022-01-033034811223543510
2022-01-02302258135454253
2022-01-01300904212754223
2021-12-31298777279154192
2021-12-30295986328654174
2021-12-29292700329754138
2021-12-28289403150454050
2021-12-27287899159654053
2021-12-26286303119654022
2021-12-25285107375254002
2021-12-24281355296453981
2021-12-23278391416453971
2021-12-22274227381253961
2021-12-21270415351953951
2021-12-20266896102053940
2021-12-19265876153353940
2021-12-18264343216953940
2021-12-17262174160953943
2021-12-1626056594353910
2021-12-1525962279953911
2021-12-1425882333153900
2021-12-1325849214953901
2021-12-1225834320153892
2021-12-1125814220253874
2021-12-1025794013653833
2021-12-0925780414453802
2021-12-0825766010853780
2021-12-072575527553782
2021-12-062574773253760
2021-12-052574452953760
2021-12-042574165353760
2021-12-032573639553760
2021-12-022572689653760
2021-12-012571727653760
2021-11-3025709610953761
2021-11-292569872853751
2021-11-282569591153740
2021-11-272569483653740
2021-11-262569124253741
2021-11-252568704653730
2021-11-242568243553732
2021-11-232567895353712
2021-11-222567361853690
2021-11-212567182253693
2021-11-202566965953660
2021-11-192566378853660
2021-11-182565498853660
2021-11-172564616953663
2021-11-162563927553633
2021-11-152563171253603
2021-11-142563052153570
2021-11-132562846153570
2021-11-122562236453571
2021-11-112561599453561
2021-11-1025606517853550
2021-11-092558872653552
2021-11-082558612053530
2021-11-072558412053537
2021-11-062558217653469
2021-11-052557457653370
2021-11-04255669149533714
2021-11-0325552010353230
2021-11-022554177053231
2021-11-012553472953220
2021-10-312553181753225
2021-10-3025530114253173
2021-10-2925515913353143
2021-10-282550268053114
2021-10-272549469953073
2021-10-2625484715153043
2021-10-252546961653013
2021-10-242546804452982
2021-10-2325463612952966
2021-10-22254507124529011
2021-10-212543836752790
2021-10-2025431610952795
2021-10-1925420713352749
2021-10-182540743352651
2021-10-172540417452648
2021-10-1625396715652565
2021-10-1525381113452518
2021-10-1425367718652434
2021-10-1325349117052393
2021-10-122533216552365
2021-10-112532569652319
2021-10-102531609552220
2021-10-0925306515952222
2021-10-0825290617052201
2021-10-0725273621852193
2021-10-06252518130521625
2021-10-0525238818951919
2021-10-042521997751821
2021-10-032521229151819
2021-10-0225203129851723
2021-10-0125173329151695
2021-09-3025144226051644
2021-09-2925118240451603
2021-09-2825077825551577
2021-09-272505235451507
2021-09-262504696951436
2021-09-25250400323513714
2021-09-24250077394512337
2021-09-23249683317508627
2021-09-22249366402505910
2021-09-21248964313504913
2021-09-2024865111350366
2021-09-1924853823450309
2021-09-18248304515502115
2021-09-1724778944450064
2021-09-16247345511500212
2021-09-15246834446499021
2021-09-1424638845149695
2021-09-13245937204496417
2021-09-1224573326949474
2021-09-1124546451149436
2021-09-10244953661493732
2021-09-09244292501490534
2021-09-08243791649487130
2021-09-0724314270448415
2021-09-0624243825848369
2021-09-0524218048048278
2021-09-04241700840481921
2021-09-032408601001479811
2021-09-0223985997047877
2021-09-012388891018478013
2021-08-3123787156547676
2021-08-30237306346476110
2021-08-29236960363475116
2021-08-28236597788473528
2021-08-27235809932470731
2021-08-26234877817467635
2021-08-252340601258464136
2021-08-242328021166460536
2021-08-23231636619456931
2021-08-22231017646453830
2021-08-212303711286450832
2021-08-202290851414447631
2021-08-192276711263444526
2021-08-182264081506441924
2021-08-17224902148843954
2021-08-16223414679439110
2021-08-15222735789438121
2021-08-142219461225436017
2021-08-132207211437434329
2021-08-122192841546431432
2021-08-112177381974428230
2021-08-102157641183425232
2021-08-09214581745422030
2021-08-08213836800419032
2021-08-072130361205415829
2021-08-062118311561412931
2021-08-052102701571409832
2021-08-042086991335406630
2021-08-032073641085403625
2021-08-02206279591401124
2021-08-01205688467398715
2021-07-31205221125939725
2021-07-30203962945396716
2021-07-292030171068395115
2021-07-282019491006393613
2021-07-27200943976392310
2021-07-2619996755039137
2021-07-25199417664390616
2021-07-24198753847389011
2021-07-23197906787387912
2021-07-22197119801386715
2021-07-21196318503385211
2021-07-20195815618384117
2021-07-1919519743138248
2021-07-18194766323381615
2021-07-1719444372338016
2021-07-1619372069237958
2021-07-1519302883737879
2021-07-1419219148037785
2021-07-1319171176137739
2021-07-1219095018837641
2021-07-1119076224137631
2021-07-1019052153637623
2021-07-0918998545237592
2021-07-08189533566375711
2021-07-0718896750637468
2021-07-0618846140037387
2021-07-05188061185373115
2021-07-0418787627737164
2021-07-03187599531371220
2021-07-02187068523369211
2021-07-0118654537636816
2021-06-30186169558367513
2021-06-2918561171936629
2021-06-28184892287365317
2021-06-27184605204363621
2021-06-26184401508361518
2021-06-25183893646359718
2021-06-24183247741357924
2021-06-23182506622355530
2021-06-22181884583352523
2021-06-2118130121835025
2021-06-2018108328334979
2021-06-19180800714348810
2021-06-1818008679634783
2021-06-1717929066034756
2021-06-1617863048534690
2021-06-1517814545634697
2021-06-14177689344346211
2021-06-13177345161345114
2021-06-12177184403343718
2021-06-11176781488341916
2021-06-10176293624340317
2021-06-09175669589338619
2021-06-08175080433336718
2021-06-07174647148334921
2021-06-06174499166332823
2021-06-05174333383330524
2021-06-04173950284328117
2021-06-03173666432326417
2021-06-02173234142324718
2021-06-01173092349322916
2021-05-3117274388321315
2021-05-30172655162319816
2021-05-29172493444318217
2021-05-28172049344316516
2021-05-27171705341314911
2021-05-26171364431313810
2021-05-25170933382312814
2021-05-24170551111311414
2021-05-23170440324310010
2021-05-2217011657330906
2021-05-2116954365930843
2021-05-2016888449430815
2021-05-19168390376307614
2021-05-1816801446930628
2021-05-1716754572305410
2021-05-161674738630442
2021-05-15167387267304225
2021-05-1416712039230178
2021-05-13166728334300918
2021-05-12166394410299122
2021-05-11165984356296921
2021-05-1016562866294812
2021-05-09165562316293612
2021-05-08165246572292418
2021-05-07164674568290615
2021-05-06164106705289125
2021-05-05163401489286620
2021-05-04162912345284624
2021-05-03162567137282218
2021-05-02162430369280419
2021-05-01162061735278520
2021-04-30161326497276517
2021-04-29160829495274819
2021-04-28160334834272923
2021-04-27159500511270622
2021-04-26158989194268421
2021-04-25158795469266319
2021-04-241583261153264420
2021-04-23157173773262423
2021-04-22156400904260120
2021-04-21155496965258121
2021-04-20154531629256018
2021-04-19153902241254220
2021-04-18153661366252218
2021-04-171532951027250420
2021-04-161522681041248419
2021-04-15151227109124654
2021-04-14150136981246126
2021-04-13149155991243526
2021-04-12148164486240920
2021-04-11147678486238918
2021-04-101471921030237121
2021-04-091461621091235017
2021-04-081450711698233316
2021-04-071433731523231718
2021-04-06141850394229914
2021-04-05141456460228520
2021-04-04140996911226518
2021-04-031400851184224720
2021-04-021389011851222719
2021-04-01137050984220814
2021-03-31136066141221946
2021-03-301346541530218812
2021-03-29133124902217618
2021-03-28132222884215813
2021-03-27131338115221456
2021-03-26130186246221396
2021-03-251277241463213326
2021-03-241262611540210718
2021-03-231247211127208925
2021-03-221235941130206412
2021-03-21122464747205217
2021-03-201217171274203512
2021-03-191204431354202328
2021-03-181190891225199517
2021-03-171178641279197812
2021-03-16116585106419667
2021-03-1511552173119595
2021-03-1411479043119545
2021-03-1311435987019497
2021-03-1211348975019422
2021-03-1111273982919401
2021-03-10111910713193912
2021-03-0911119747919277
2021-03-0811071833719203
2021-03-0711038146519172
2021-03-0610991663319151
2021-03-0510928340019143
2021-03-0410888352819114
2021-03-0310835533119073
2021-03-0210802434519044
2021-03-0110767915219003
2021-02-2810752732518972
2021-02-2710720218118951
2021-02-2610702141018946
2021-02-2510661127718888
2021-02-2410633428018802
2021-02-23106054194187810
2021-02-2210586010518684
2021-02-2110575520818646
2021-02-2010554715218584
2021-02-1910539522618546
2021-02-1810516928318486
2021-02-1710488614418424
2021-02-1610474217418382
2021-02-1510456814718360
2021-02-141044217518360
2021-02-1310434617918361
2021-02-1210416726018350
2021-02-1110390713218353
2021-02-1010377517318322
2021-02-0910360210418303
2021-02-0810349812518277
2021-02-0710337312918203
2021-02-0610324415618170
2021-02-0510308819518173
2021-02-0410289318018144
2021-02-0310271315018103
2021-02-0210256315318070
2021-02-011024108318073
2021-01-311023279818048
2021-01-3010222911217962
2021-01-2910211714117940
2021-01-281019769917942
2021-01-2710187713017921
2021-01-2610174714117916
2021-01-251016066917850
2021-01-241015378517854
2021-01-2310145212917810
2021-01-2210132313917811
2021-01-2110118418617803
2021-01-2010099813617772
2021-01-191008628117750
2021-01-181007816517753
2021-01-171007168017723
2021-01-1610063622317692
2021-01-1510041316617673
2021-01-1410024713817643
2021-01-1310010912317614
2021-01-12999869817573
2021-01-11998886317543
2021-01-10998258717516
2021-01-099973823017451
2021-01-089950822117441
2021-01-079928733517438
2021-01-069895227117354
2021-01-059868121917314
2021-01-049846210617271
2021-01-039835612417260
2021-01-02982326417264
2021-01-0198168156172211
2020-12-319801220717113
2020-12-309780511217082
2020-12-299769314717061
2020-12-28975466917056
2020-12-27974778016993
2020-12-269739713016962
2020-12-259726728216941
2020-12-249698523616934
2020-12-239674942716891
2020-12-229632215416883
2020-12-219616811416855
2020-12-209605434916806
2020-12-199570539016744
2020-12-1895315356167011
2020-12-179495955216594
2020-12-1694407394165510
2020-12-1594013404164511
2020-12-149360916316346
2020-12-139344636616281
2020-12-129308054816274
2020-12-1192532673162314
2020-12-1091859644160916
2020-12-099121556115937
2020-12-0890654521158614
2020-12-079013319915725
2020-12-068993439615678
2020-12-0589538735155912
2020-12-048880386615476
2020-12-03879371253154116
2020-12-0286684961152510
2020-12-018572355115155
2020-11-3085172302151017
2020-11-298487071114937
2020-11-2884159100914864
2020-11-27831501554148214
2020-11-2681596780146810
2020-11-258081681014588
2020-11-2480006727145017
2020-11-2379279413143312
2020-11-2278866968142114
2020-11-21778981211140717
2020-11-20766871048139019
2020-11-19756391459137117
2020-11-1874180957135411
2020-11-1773223925134315
2020-11-1672298559132818
2020-11-1571739972131050
2020-11-1470767108012600
2020-11-13696871470126025
2020-11-1268217919123523
2020-11-11672981216121226
2020-11-10660821344118624
2020-11-0964738756116219
2020-11-086398271911438
2020-11-07632631065113510
2020-11-06621981109112521
2020-11-05610891008110421
2020-11-04600811593108312
2020-11-0358488492107112
2020-11-0257996724105914
2020-11-0157272685104534
2020-10-3156587160510110
2020-10-30549821302101117
2020-10-295368076199437
2020-10-285291910189570
2020-10-275190183695714
2020-10-265106527694318
2020-10-25507899319256
2020-10-244985894791912
2020-10-234891163190714
2020-10-2248280117689312
2020-10-214710449788116
2020-10-20466075718653
2020-10-19460361958627
2020-10-18458416858557
2020-10-174515661684812
2020-10-16445404378368
2020-10-15441036028288
2020-10-144350160482010
2020-10-134289731881010
2020-10-12425797380011
2020-10-11425063887896
2020-10-10421185387835
2020-10-09415804427784
2020-10-08411382717743
2020-10-07408673217715
2020-10-06405461377668
2020-10-0540409227584
2020-10-04403872437543
2020-10-03401442617513
2020-10-023988321074814
2020-10-01396731847340
2020-09-30394891517344
2020-09-29393382107307
2020-09-2839128537239
2020-09-27390752447142
2020-09-26388311647127
2020-09-253866721870513
2020-09-24384491416925
2020-09-23383081306875
2020-09-22381781396829
2020-09-2138039986732
2020-09-20379411526712
2020-09-19377891056690
2020-09-18376841486694
2020-09-17375362756658
2020-09-163726106570
2020-09-15372619665710
2020-09-1437165486472
2020-09-13371171886453
2020-09-12369291766423
2020-09-11367531906394
2020-09-10365631436355
2020-09-09364201046308
2020-09-08363161516220
2020-09-07361651026222
2020-09-0636063836203
2020-09-05359801366175
2020-09-04358441796124
2020-09-03356652126084
2020-09-02354531786044
2020-09-01352751146000
2020-08-31351611446003
2020-08-30350172635972
2020-08-29347541645955
2020-08-28345902415900
2020-08-27343493735903
2020-08-26339762135875
2020-08-25337632465825
2020-08-24335171935776
2020-08-23333242465716
2020-08-223307835556510
2020-08-213272332255516
2020-08-203240142653910
2020-08-193197537952919
2020-08-18315962715105
2020-08-17313252455058
2020-08-16310802714972
2020-08-15308095154957
2020-08-14302945804885
2020-08-13297146504834
2020-08-122906467947918
2020-08-112838549746115
2020-08-10278884924463
2020-08-09273965994432
2020-08-08267976994415
2020-08-072609872743614
2020-08-06253715384228
2020-08-05248336714143
2020-08-04241626054116
2020-08-032355754440513
2020-08-02230136903925
2020-08-012232372738730
2020-07-312159672335718
2020-07-302087378833914
2020-07-292008554432512
2020-07-281954160631316
2020-07-27189355362975
2020-07-26183999602922
2020-07-25174393752904
2020-07-241706466728611
2020-07-23163979042753
2020-07-221549363727210
2020-07-211485639726212
2020-07-20144594182504
2020-07-19140416032469
2020-07-18134388792373
2020-07-17125593892345
2020-07-16121704212298
2020-07-15117494612217
2020-07-14112885212145
2020-07-131076718920914
2020-07-12105783791951
2020-07-11101992781943
2020-07-1099214991918
2020-07-0994225051834
2020-07-0889172781792
2020-07-0786391831773
2020-07-0684561811744
2020-07-0582753091701
2020-07-0479664711695
2020-07-0374952471642
2020-07-0272482681623
2020-07-0169803361591
2020-06-3066441761584
2020-06-2964681201541
2020-06-2863482591532
2020-06-2760892961514
2020-06-2657931491475
2020-06-2556441781422
2020-06-2454662541402
2020-06-2352121551383
2020-06-225057591352
2020-06-2149983071332
2020-06-2046911041312
2020-06-1945871171292
2020-06-18447024212715
2020-06-1742282011122
2020-06-1640271331101
2020-06-1538941331091
2020-06-1437611371083
2020-06-1336241521054
2020-06-123472901014
2020-06-113382121973
2020-06-103261105941
2020-06-093156117933
2020-06-083039105901
2020-06-072934187891
2020-06-062747126884
2020-06-052621134841
2020-06-042487124834
2020-06-032363123793
2020-06-02224072762
2020-06-01216859745
2020-05-31210974691
2020-05-302035143681
2020-05-291892127674
2020-05-281765171633
2020-05-271594166603
2020-05-26142862570
2020-05-25136672571
2020-05-24129422561
2020-05-23127231550
2020-05-22124152550
2020-05-21118994550
2020-05-20109575550
2020-05-19102051550
2020-05-1896925550
2020-05-1794465550
2020-05-1687951556
2020-05-1582823493
2020-05-1480521462
2020-05-1378422444
2020-05-1276215403
2020-05-1174728371
2020-05-1071923362
2020-05-0969628341
2020-05-0866814330
2020-05-0765425333
2020-05-0662949302
2020-05-0558060280
2020-05-0452025280
2020-05-0349536282
2020-05-0245931261
2020-05-0142815256
2020-04-3041312192
2020-04-2940110171
2020-04-2839111160
2020-04-273808160
2020-04-2637212160
2020-04-253607160
2020-04-2435316160
2020-04-2333718160
2020-04-223197160
2020-04-2131215160
2020-04-2029711160
2020-04-192868163
2020-04-1827820131
2020-04-1725813120
2020-04-162459121
2020-04-152369111
2020-04-142278100
2020-04-1321916101
2020-04-122031092
2020-04-11193470
2020-04-10189570
2020-04-09184571
2020-04-08179760
2020-04-071721460
2020-04-061581662
2020-04-051421640
2020-04-04126440
2020-04-031221241
2020-04-021102932
2020-04-01812210
2020-03-3159910
2020-03-3050810
2020-03-2942410
2020-03-2838710
2020-03-2731010
2020-03-2631311
2020-03-2528300
2020-03-2425900
2020-03-2316100
2020-03-2215800
2020-03-217000
2020-03-207000
2020-03-197400
2020-03-183000
2020-03-173000
2020-03-163000
2020-03-153200
2020-03-141000
2020-03-131100
Total346 686346 6865 7295 729